Študent

Hodnotenie

V každom semestri musia študenti úspešne absolvovať skúšky z jednotlivých predmetov. Skúšky sa vo všeobecnosti uskutočňujú písomnou formou testov. Pre skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín.

Hodnotenie výsledku skúšky závisí od výšky dosiahnutých bodov v škále od 0 do 100 bodov. Skúšky absolvované na Ekonomickej univerzita v Bratislave sú hodnotené podľa nasledovnej stupnice ECTS:

Známka

Bodové hodnotenie

Klasifikácia

A = výborne= 1

95 - 100

vyhovel

B = veľmi dobre = 1,5

87 - 94

C = dobre = 2

80 - 86

D = uspokojivo = 2,5

72 - 79

E = dostatočne = 3

50 - 71

FX = nedostatočne = 4

0 - 49

nevyhovel

A = vynikajúce výsledky

B = nadpriemerné výsledky

C = priemerné výsledky

D = prijateľné výsledky

E = výsledky spĺňajúce minimálne kritériá

FX = ďalšia práca je žiaduca

Skúšky absolvované na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittneberg sú hodnotené podľa nasledovnej stupnice:

95-100

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49

1

1-

2+

2

2-

3+

3

3-

4+

4

5

Skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený najmenej 50 bodmi. V takom prípade získa študent za daný predmet zodpovedajúci počet kreditov.

Študent musí získať počas štúdia za úspešne vykonané skúšky z jednotlivých predmetov spolu najmenej 90 kreditov, z čoho 10 kreditov musí získať z oboch seminárov.