Nemeckofónne štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Nemeckofónne štúdium je súčasťou ponuky vyučovacích predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľom je poskytnúť slovenským študentom možnosť prehĺbiť si popri riadnom štúdiu poznatky z odboru aj v nemeckom jazyku. Nemeckofónne štúdium sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave organizuje od akademického roku 1998/1999. 

Nemeckofónne štúdium je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzitou Johannesa Keplera v Linci. Nemeckofónne štúdium je koncipované ako doplnkové štúdium k ponuke študijných programov a špecializácií jednotlivých fakúlt na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študenti Ekonomickej univerzity si tak majú možnosť rozšíriť svoje odborné poznatky v rámci prednášok popredných profesorov z partnerských univerzít a obohatiť ekonomickú odbornú terminológiu v nemeckom jazyku. 

S uspokojením môžeme konštatovať, že pozornosť, ktorú systematicky venuje Ekonomická univerzita v Bratislave rozvoju foriem štúdia v cudzích jazykoch, má v projekte nemeckofónneho štúdia jednoznačne pozitívny efekt. Svedčí o tom záujem študentov podporený veľmi dobrou úrovňou prednášok ako kolegov z partnerských univerzít v Halle-Wittenberg a v Linzi, tak aj pedagógov z Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobiacich v rámci nemeckofónneho štúdia. 

Do nemeckofónneho štúdia sa v priebehu akademických rokov 1998/1999 až 2004/2005 zapojilo 859 študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí úspešne vykonali 2186 skúšok z 23 predmetov, pričom možno s uspokojením konštatovať, že záujem študentov o nemeckofónne štúdium narastá.

Absolventi nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite našli po ukončení svojho štúdia veľmi dobré uplatnenie v praxi a možno povedať, že ich vedomosti, skúsenosti, poznatky a najmä jazykové znalosti výrazne zvýšili ich hodnotenie na trhu práce v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa každoročne uskutočňujú promócie absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí popri plnení svojich povinností riadnych študentov Ekonomickej univerzity úspešne zvládli aj náročné doplnkové nemeckofónne štúdium a splnili podmienky pre udelenie záverečných certifikátov, ktoré spoločne vydáva Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Martina-Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzita Johannesa Keplera v Linzi za úspešnú účasť na doplnkovom nemeckofónnom štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do roku 2006 bolo úspešným absolventom nemeckofónneho štúdia odovzdaných spolu 51 záverečných certifikátov. 

Na základe pozitívnych skúseností a priaznivých výsledkov priebehu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg novú formu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom bude v závere úspešného štúdia získanie dvojitého diplomu obidvoch univerzít pre absolventov. 

Od akademického roku 2003/2004 sme po dohode s našimi partnermi nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg pripravili inováciu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom je ponuka celouniverzitného medzinárodného bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite s takým úzkym prepojením študijných programov Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré umožní vydávať absolventom štúdia dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. 

Od akademického roku 2003/2004 majú študenti EU v Bratislave možnosť zapojenia do dvoch projektov nemeckofónneho štúdia: