Doplnkové nemeckofónne štúdium

Zodpovednosť za program

Doplnkové nemeckofónne štúdium je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Martina Luthera v Halle–Wittenberg a Univerzitou Johannesa Keplera v Linzi. Zodpovední za program sú prof. Ing. Michal Fendek, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prof. Dr. Ralf Michael Ebeling z Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle–Wittenberg, a Prof. Dr. Helmut Pernsteiner z Fakulty sociálnych a hospodárskych vied Univerzity Johannesa Keplera v Linzi.

Účastníci

Doplnkové nemeckofónne štúdium je určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka. V rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave môžu záujemcovia študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia.

Zabezpečenie prednášok

Výuka sa uskutočňuje výlučne v nemeckom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzity Johannesa Keplera v Linzi v rámci blokovej výuky. Okrem nich pôsobia vo výuke v rámci týždenného rozvrhu profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Obsah štúdia

Celý študijný program v rozsahu 28 semestrohodín za celý cyklus štúdia je tvorený predmetmi z nasledujúcich dvoch skupín:

Povinné predmety:
(tieto predmety je povinný absolvovať každý poslucháč doplnkového nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite)

 • Podnikové hospodárstvo (4h, 6 kreditov)
 • Všeobecná ekonomická teória (4h, 6 kreditov)
 • Základy účtovníctva (Účtovníctvo A) (4h, 6 kreditov)
 • Medzinárodný manažment (4h, 6 kreditov)

Voliteľné predmety:
(podnikovohospodársky, resp. národohospodársky orientované predmety, z ktorých je potrebné absolvovať aspoň 3 predmety)

 • Medzinárodný obchod (4h, 6 kreditov)
 • Financie a mena (4h, 6 kreditov)
 • Medzinárodný marketing (4h, 6 kreditov)
 • Controlling (4h, 6 kreditov)
 • Medzinárodné účtovníctvo (4h, 6 kreditov)
 • Podnikové financie (4h, 6 kreditov)
 • Finančná matematika (2h, 3 kredity)
 • Operačný výskum (4h, 6 kreditov)
 • Produkt a kvalita (4h, 6 kreditov) 
 • Úvod do nemeckého súkromného práva a jeho vzťah k európskemu právu(4h, 6 kreditov)

Poznámka: výmera prednášok je udávaná v počte hodín za týždeň, to znamená, že študent absolvuje v celom cykle doplnkového nemeckofónneho štúdia napríklad 7 predmetov s výmerou 4 hodiny za týždeň.

Skupina voliteľných predmetov je otvorená. Podľa záujmu poslucháčov a podľa možností participujúcich univerzít bude možné uskutočniť zmeny.

Sylabus prednášok pre každý predmet ponúkaný v rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia je schválený príslušnou gestorskou katedrou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prednášky a cvičenia sa budú konať, ak bude prihlásených aspoň 15 poslucháčov.

Študent je povinný zosúladiť svoj individuálny študijný plán v rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave s učebným plánom fakulty, na ktorej študuje.

Skúšky

Každý predmet sa ukončuje 90 – minútovou písomnou prácou. Na úspešné ukončenie predmetu je rozhodujúca známka z písomnej práce. Do hodnotenia predmetu sa môže započítať aj známka zo semestrálnej práce, ak je táto súčasťou predmetu.

Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov na doplnkovom nemeckofónnom štúdiu je v súlade so spôsobom ich hodnotenia v rámci riadneho štúdia na fakultách Ekonomickej univerzity. Pre skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín.

Výsledky skúšok, ktoré dosiahnu študenti v rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia sa im započítavajú do ich riadneho študijného plánu na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako povinné, resp. ako voliteľné predmety.

Záverečný certifikát

Ak študent úspešne ukončil výuku v nemčine v rozsahu najmenej 28 hodín povinných a voliteľných predmetov doplnkového nemeckofónneho štúdia, obdrží certifikát o úspešnej účasti na výuke v nemčine spoločne vystavený Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu a Fakultou sociálnych a hospodárskych vied Univerzity Johannesa Keplera v Linzi.

Certifikát obsahuje aj prehľad úspešne absolvovaných povinných a voliteľných predmetov v rámci doplnkového nemeckofónneho štúdia. Do tohoto prehľadu sa uvedú aj úspešne absolvované predmety v rámci pobytov na univerzitách s výukou v nemeckom jazyku.

Záverečný certifikát bude udelený študentom 5. ročníka Ekonomickej univerzity, ktorí do 30. apríla daného akademického roku požiadajú o vydanie certifikátu a splnia podmienky pre jeho udelenie.

Doteraz bolo vydaných 51 záverečných certifikátov doplnkového nemeckofónneho štúdia.