Medzinárodný finančný manažment

Jedným z rozhodujúcich cieľov Ekonomickej univerzity v Bratislave je pripravovať absolventov, ktorých vzdelanie bude plne kompatibilné so vzdelaním, ktoré poskytujú excelentné univerzity ekonomického zamerania v Európe a ktorí budú mať predpoklady úspešného uplatnenia na medzinárodnom trhu práce.

Na základe pozitívnych skúseností a priaznivých výsledkov priebehu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorila Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg novú formu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom bude v závere úspešného štúdia získanie dvojitého diplomu obidvoch univerzít pre absolventov.

Od akademického roku 2003/2004 sme po dohode s našimi partnermi nemeckofónneho štúdia na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg pripravili inováciu nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorej výsledkom je ponuka celouniverzitného medzinárodného bilaterálneho študijného programu Medzinárodný finančný manažment pre druhý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite s takým úzkym prepojením študijných programov Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré umožní vydávať absolventom štúdia dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Je nesporné, že študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí okrem diplomu svojej materskej univerzity obdržia aj diplom takej prestížnej nemeckej univerzity s dnes už 500-ročnou tradíciou, akou je Univerzita Martina Luthera v Halle-Wittenberg, budú mať výrazne priaznivejšiu východiskovú pozíciu na trhu práce v zahraničí, a to vo všeobecnosti, nielen v nemecky hovoriacich krajinách.

Táto konkurenčná výhoda absolventov nemeckofónneho štúdia s dvojitým diplomom je zvlášť významná v kontexte členstva SR v európskych štruktúrach, nakoľko dopyt po kvalifikovaných odborníkoch – absolventoch zahraničných univerzít ekonomického zamerania so špičkovým jazykovým vybavením v nových podmienkach narastá, a to z viacerých dôvodov:

 • globalizácia ekonomiky a ďalšia liberalizácia medzinárodného obchodu,
 • výrazný vstup zahraničného kapitálu do existujúcich slovenských výrobných podnikov,
 • širšie etablovanie zahraničných investorov zakladajúcich svoje pobočky na slovenskom teritóriu,
 • zvyšujúci sa podiel zahraničných bankových subjektov,
 • potreba účasti kvalifikovaných slovenských odborníkov v európskych decíznych inštitúciách.

Vychádzajúc z analýzy predpokladov a východísk pre konštrukciu študijného programu inžinierskeho stupňa nemeckofónneho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave s možnosťou vydať úspešným absolventom v závere štúdia dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg sme v súlade s dikciou Zákona o vysokých školách zo dňa 21.02.2002 zriadili celouniverzitný študijný program „Medzinárodný finančný manažment“ pre druhý stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na ktorom môžu študovať absolventi prvého stupňa štúdia všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity, ale i ostatných fakúlt ekonomického zamerania na Slovensku.

Takúto koncepciu študijného programu podporujú aj naši partneri z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, lebo to umožní študovať na tomto študijnom programe aj absolventom prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Vznikol tak študijný program, ktorý je síce gestorovaný univerzitou, obsahuje však výrazné prvky nielen medziodborového, ale aj medzifakultného štúdia, čo napokon môže byť pozitívny a motivujúci impulz pre ďalšie smerovanie tvorby študijných programov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Celouniverzitný študijný program je vytvorený v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a realizuje sa v rámci študijného odboru č.3.3.13 Finančný manažment.

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posudzovala spôsobilosť Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňovať podľa § 82 ods. 2 písm. a/ študijný program Medzinárodný finančný manažment a svojím rozhodnutím zo dňa 30.5.2003 konštatovala, že Ekonomická univerzita v Bratislave je plne spôsobilá uskutočňovať predložený študijný program Medzinárodný finančný manažment a je oprávnená udeliť úspešným absolventom príslušný akademický titul, a to bez časového obmedzenia.

Na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg bol bilaterálny študijný program magisterského štúdia Medzinárodný finančný manažment schválený v súlade s rozhodnutím Senátu z 12.1.2005 v rámci platného Rámcového študijného poriadku pre magisterské študijné programy na Fakulte hospodárskych vied.

Tieto rozhodnutia o akreditácii zaväzujú Ekonomickú univerzitu v Bratislave, aby vytvorila všetky potrebné podmienky pre to, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment bol realizovaný v spolupráci s našimi partnermi na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg na vysokej úrovni a prispel tak k výchove kvalifikovaných odborníkov v oblasti medzinárodného finančného manažmentu tak potrebných pre rozvoj slovenského hospodárstva v podmienkach nášho členstva v Európskej únii.

Charakteristika študijného programu

Názov študijného programu:
Medzinárodný finančný manažment
Internationales Finanzmanagement
International Financial Management

Názov študijného odboru:
Finančný manažment (č.3.3.13)

Stupeň štúdia:
2. stupeň

Profil absolventa:
Štúdium študijného programu Medzinárodný finančný manažment pripravuje študentov na vykonávanie riadiacich funkcií a plnenie s tým spojených náročných manažérskych úloh vo výrobných podnikoch, v obchodných organizáciách, vo finančných inštitúciách, v spoločnostiach, ako aj v inštitúciách štátnej správy v podmienkach globalizácie hospodárstva a pokračujúcej liberalizácie zahraničného obchodu.

Tieto úlohy v podstate predstavujú identifikáciu riešenia pre definované požiadavky a problémy z hospodárskeho hľadiska. S týmito úlohami spojené rozhodovacie aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú hlavne na funkcie zásobovania, výroby a logistiky, odbytu, investícií a financovania, účtovníctva a kontroly, ako aj na riadenie a organizáciu ľudských zdrojov. Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti plánovania, zdaňovania podnikov a v oblasti informačného manažmentu.

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie:
Ing. / Master of Science („M.Sc.“)

Dĺžka štúdia:
4 semestre

Podmienky prijatia na štúdium:
Úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu ako študijného programu prvého stupňa štúdia na niektorej fakulte Ekonomickej univerzity, resp. absolvovanie prvého stupňa štúdia na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Na celouniverzitný bilaterálny študijný program Medzinárodný finančný manažment nemecko-fónneho štúdia na EU v Bratislave sa môže prihlásiť každý študent EU v Bratislave, ktorý úspešne ukončil prvý stupeň štúdia na EU v Bratislave, resp. ukončil bakalárske štúdium na EU v Bratislave. Na štúdium na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment sa môžu prihlásiť aj študenti iných ekonomických fakúlt, ktorí úspešne ukončili prvý stupeň štúdia a absolvovali predmety kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Podmien-kou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Študenti Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, ktorí absolvovali iba štvorsemestrálne základné štúdium musia pred začiatkom štúdia študijného programu Medzinárodný finančný manažment absolvovať na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg vybrané predmety z bloku Podnikovohospodárske náuky a z bloku Národohospodárske náuky.

Počet prijímaných študentov:
Smerné číslo pre prijatie na študijný program Medzinárodný finančný manažment je v súčasnosti 25 študentov. Neskôr sa predpokladá zvýšenie počtu na hranicu 40 študentov.

Začiatok štúdia:
Zimný semester

Uplatnenie absolventa:
Sféry uplatnenia absolventov študijného progra-mu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva, to znamená:

 • v priemyselných a obchodných podnikoch,
 • vo finančných inštitúciách a v poisťovniach,
 • v audítorských spoločnostiach,
 • v spoločnostiach daňového poradenstva a
 • v spoločnostiach pre firemné poradenstvo; a to v oblastiach:
  • zásobovanie,
  • výroba,
  • marketing,
  • personálny manažment,
  • investície a financovanie,
  • účtovníctvo.

Absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v zariadeniach verejných služieb, v inštitúciách štátnej správy, v rôznych združeniach ako aj vo vedecko-výskumných inštitúciách.

Štruktúra a obsah štúdijného programu

Štúdium trvá tak pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj pre študentov Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg 4 semestre.

Štúdium v rámci 4. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzity Johannesa Keplera v Linzi.

Štúdium v rámci 5. ročníka štúdia sa uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg, pričom výučbu zabezpečujú učitelia Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Pobyty študentov na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg sú podporované z prostriedkov Deutscher Akademischer Austauschdienst, z programu Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania SOCRATES a z prostriedkov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štruktúra študijného programu

Celý študijný program 2. stupňa štúdia je tvorený povinnými a voliteľnými predmetmi dvoch skupín. V jednotlivých skupinách povinných predmetov musia študenti absolvovať nasledovné predmety tak, aby získali požadovaný počet kreditov za 2. stupeň štúdia:

1. Podnikovohospodárske náuky

 • Medzinárodné účtovníctvo
 • Konsolidácia účtovnej závierky
 • Medzinárodný marketing
 • Medzinárodný manažment
 • Kapitálové investovanie
 • Controlling
 • Systémy pre podporu manažérskeho rozhodovania
 • Medzinárodné zdaňovanie podnikov (Business Taxation)
 • Bankový manažment
 • Medzinárodný finančný manažment
 • Podnikové financie
 • Analýza výkonnosti podnikov

Seminár z oblasti Všeobecných podnikovohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výukových hodín týždenne.

2. Národohospodárske náuky

 • Medzinárodný obchod
 • Medzinárodné financie
 • Makroekonómia pre otvorenú ekonomiku
 • Financie a mena
 • Monetárne inštitúcie a trhy
 • Peňažná teória a politika I
 • Peňažná teória a politika II
 • Úvod do nemeckého súkromného práva a jeho vzťah k európskemu právu

Seminár z oblasti Všeobecných národohospodárskych náuk v rozsahu 2 semestrálnych výukových hodín týždenne.

Skúšky

V každom semestri musia študenti úspešne absolvovať skúšky z jednotlivých predmetov. Skúšky sa vo všeobecnosti uskutočňujú písomnou formou testov. Pre skúšku z každého predmetu je stanovený jeden riadny a jeden opravný termín.

Skúška je úspešne vykonaná, ak jej výsledok je hodnotený najmenej 50 bodmi. V takom prípade získa študent za daný predmet zodpovedajúci počet kreditov. Študent musí získať počas štúdia za úspešne vykonané skúšky z jednotlivých predmetov spolu najmenej 90 kreditov, z čoho 10 kreditov musí získať z oboch seminárov.

Prax

Prax v rámci štúdia na študijnom programe je povinná. Študenti absolvujú prax v rozsahu 12 týždňov počas prázdnin v Nemecku, Rakúsku, alebo v podnikoch a inštitúciách na Slovensku, ktoré majú prepojenie na nemecky hovoriace krajiny. Za absolvovanú prax študent získa 15 kreditov.

Diplomová práca

Diplomovú prácu vypracuje študent v priebehu 12 týždňov. Vo zvláštnych prípadoch sa môže čas na vypracovanie diplomovej práce predĺžiť na 6 mesiacov. Za diplomovú prácu musí študent získať najmenej 50 bodov. Ak je diplomová práca ohodnotená nižším počtom bodov ako 50, možno jej vypracovanie jeden krát opakovať. Za úspešnú obhajobu diplomovej práce študent získa 15 kreditov.

V rámci študijného programu vedú diplomové práce profesori a docenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave, profesori z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi. Ak je vedúci diplomovej práce z Ekonomickej univerzity v Bratislave, oponent je z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg alebo z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi. Ak je vedúci diplomovej práce z Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg, alebo z Univerzity Johannesa Keplera v Linzi, oponent je z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Štátna záverečná skúška

Študent musí počas štúdia získať 120 kreditov, vrátane kreditov za prax a diplomovú prácu. Ak študent získa požadovaný počet kreditov z obidvoch skupín povinných predmetov, za prax a za diplomovú prácu, môže vykonať štátnu záverečnú skúšku. Štátna záverečná skúška pozostáva:

 • z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Podnikovohospodárske náuky,
 • z ústnej skúšky zo skupiny predmetov Národohospodárske náuky,
 • z obhajoby diplomovej práce.

V súlade so študijným poriadkom Ekonomickej univerzity je komisia pre štátne záverečné skúšky najmenej štvorčlenná, pričom členmi komisie sú vždy profesori a docenti Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg.

Štúdium cudzích jazykov

Študenti majú možnosť v rámci štúdia na študijnom programe Medzinárodný finančný manažment si rozšíriť svoje poznatky z cudzích jazykov v rámci jednotlivých typov jazykových kurzov ponúkaných ústavmi cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg. Študenti majú tiež možnosť získať certifikáty za úspešné absolvovanie jazykových kurzov ponúkané ústavmi cudzích jazykov obidvoch univerzít.

Doterajšie výsledky a evalvácia nemeckofónneho štúdia

Promócia prvých 17 absolventov študijného programu sa uskutočnila 17.2.2005 v Bratislave, pričom študenti obdržali diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave s titulom „inžinier“ a diplom Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg s titulom „Master of Science“. Promócia ďalších 19 absolventov študijného programu sa uskutočnila 16.2.2006 a 18.2.2007 sa uskutočnila promócia 18 absolventov tretieho cyklu študijného programu.

Štandardným prvkom študijného programu je vykonanie praxe, ktorá sa v podnikoch a inštitúciách v Nemecku a v Rakúsku realizovala s podporou programu Leonardo da Vinci. Absolvovanie tejto zahraničnej praxe bolo pre študentov motivujúce a zároveň prispelo k vysokej kvalite ich odbornej prípravy. Potvrdením kvalitnej odbornej prípravy absolventov študijného programu Medzinárodný finančný manažment je ich veľmi dobré uplatnenie v praxi a to v rámci podnikov a inštitúcií na Slovensku i v zahraničí, spomedzi ktorých uvádzame:

 • Siemens Program and System Engineering, s.r.o. Bratislava
 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava
 • OstElektra Mníchov, s.r.o.
 • Matador, a.s. Púchov
 • GE Consumer Finance Viedeň
 • Deloitte & Touche Hamburg
 • Rödl & Partner k.s. Bratislava
 • Stern Stewart Mníchov, s.r.o.
 • LKW Walter Viedeň, a.s.
 • Accenture Consulting Praha
 • KPMG Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Ernst & Young Bratislava
 • PricewaterhouseCoopers Lipsko
 • Robert Bosch Leinfelden, s.r.o.

V dňoch 8.5.2005 – 11.5.2005 prebehla na Ekonomickej univerzite v Bratislave evalvácia nemeckofónneho štúdia. Hodnotiaca komisia sa popri stretnutí s vedením Ekonomickej univerzity zúčastnila na vyučovacom procese v rámci nemeckofónneho štúdia a absolvovala stretnutie s absolventmi nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment a zástupcami podnikov, v ktorých sú absolventi zamestnaní. Na stretnutí boli ďalej prítomní slovenskí učitelia a študenti nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment.

Výsledkom evalvácie, ktorej závery sú jednoznačne pozitívne, je schválenie ďalšieho financovania nemeckofónneho štúdia a študijného programu Medzinárodný finančný manažment zo strany Deutscher Akademischer Austauschdienst. Kladný posudok evalvačnej komisie je pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave motivujúci, svedčí o kvalite tohto študijného programu a zaväzuje Ekonomickú univerzitu, aby študijný program Medzinárodný finančný manažment naďalej rozvíjala.